• +31 (0) 345 502 810 • info@baby-mover.com

De Newborn Baby-Mover gebruiksaanwijzing

De Newborn BABY MOVER® is een professioneel evacuatieschort, waarmee 3 baby’s met een gezamenlijk gewicht tot maximaal 15 Kg bij brand, overstromingen of andere calamiteiten uit gebouwen en gevarenzones geëvacueerd kunnen worden.


De Newborn BABY MOVER® is uitsluitend voor dit doel bestemd. Hieronder vindt u de actuele gebruiksaanwijzing als tekst en als download.


De actuele productflyer van de Newborn BABY MOVER® kunt u hier ook bekijken of downloaden.

Instructions Newborn Baby-Mover


A. Voor gebruik:


- Haal de NEWBORN BABY MOVER® uit de verpakking en hang op een daartoe aangewezen plaats aldus dat de
NEWBORN BABY MOVER® ingeval van een calamiteit snel en probleemloos beschikbaar is
- Bescherm de NEWBORN BABY MOVER® tegen vochtigheid, hitte en sterk zonlicht en zorg dat de draagzakken
niet permanent worden belast; dit verlengt de levensduur !
- Houdt de NEWBORN BABY MOVER® buiten bereik van kinderen en dieren.
Baby-Mover B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik
van de NEWBORN BABY MOVER® of gebruik van de NEWBORN BABY MOVER® voor ander doel dan waarvoor
deze is bedoeld.
- Doordat de NEWBORN BABY MOVER® iedere maand bij oefeningen gebruikt wordt, zal deze na enkele jaren
enige slijtage gaan vertonen. Controleer daarom regelmatig of de NEWBORN BABY MOVER® geen gebreken
heeft of overmatige slijtage.
- Meldt tekortkomingen onverwijld aan Baby-Mover B.V. en probeer deze nimmer zelf te herstellen !
- Oefen (indien mogelijk) ten minste een maal per maand het scenario onder B.

B. In geval van een noodzaak tot evacuatie:


- Hang de NEWBORN BABY MOVER® eerst om en plaats daarna de baby’s in de draagzakken; verdeel daarbij
het gewicht van de baby’s gelijkmatig over de draagzakken
- Plaats een baby steeds horizontaal met het hoofd aan de zijde van het zwarte gaasdoek. Draai het gezicht
van de baby naar het open geweven gaasdoek ( zwarte stof) in een draagzak van de NEWBORN BABY
MOVER®.
- Sluit een de draagzak af met de clipsluiting. Stel deze zo nodig strakker of losser.
- De NEWBORN BABY MOVER® is vervaardigd van brandwerend materiaal. Voorkom derhalve dat zich op of aan de NEWBORN BABY MOVER® of in de draagzakken van de NEWBORN BABY MOVER® geen, althans zo weinig als mogelijk brandbaar materiaal bevindt.
- Let op de kinderen tijdens het dragen.
- Geen hete dranken of voedingsmiddelen nemen terwijl kinderen gedragen worden.


Garantie:


Baby-Mover B.V. garandeert de goede werking van de NEWBORN BABY MOVER® en de deugdelijkheid van de gebruikte materialen gedurende vijf jaren vanaf verkoopdatum. De NEWBORN BABY MOVER® wordt met grote zorg vervaardigd; zowel de materialen als de constructie zijn uitgebreid getest op hun deugdelijkheid en geschiktheid. De garantie geldt slechts indien bovenstaande aanwijzingen in acht zijn genomen. Ingeval
van een tekortkoming is Baby-Mover B.V. gerechtigd om de NEWBORN BABY MOVER® te herstellen, te vervangen door een ander exemplaar of tot terugbetaling van de aankoopsom, zulks ter keuze van BabyMover B.V. Klachten ter zake tekortkomingen dienen binnen 5 werkdagen nadat zij zijn geconstateerd, schriftelijk aan Baby-Mover B.V. te worden gemeld, onder toezending van de betreffende NEWBORN BABY MOVER® aan Baby-Mover B.V.

De garantie komt door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik te vervallen ! De garantie vervalt eveneens indien wijzigingen en herstelwerkzaamheden door anderen dan Baby-Mover B.V. aan de NEWBORN BABY MOVER® zijn verricht.


Download instructies