• +31 (0) 345 502 810 • info@baby-mover.com

De Baby-Mover Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing BABY MOVER®


Lees onderstaande aanwijzingen zorgvuldig door alvorens de BABY MOVER® op een daartoe aangewezen plaats te bewaren of te gebruiken!

GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING


De BABY MOVER® is een professioneel evacuatieschort bedoeld om een baby’s (tot een maximaal van 3 baby’s en met maximum totaalgewicht van 27 kg) in geval van brand of andere calamiteiten te evacueren uit gebouwen en andere opstallen. De BABY MOVER® is niet geschikt noch bedoeld voor enig ander doel dan hiervoor is aangegeven!

Aanwijzingen voor het gebruik


A VOOR GEBRUIK:


– Haal de BABY MOVER® uit de verpakking en hang op een daartoe aangewezen plaats aldus dat de BABY MOVER® in geval van een calamiteit snel en probleemloos beschikbaar is;

– Bescherm de BABY MOVER® tegen vochtigheid, hitte en sterk zonlicht en zorg dat de draagzakken niet permanent worden belast; dit verlengt de levensduur !

– Houd de BABY MOVER® buiten bereik van kinderen en dieren.

Baby-Mover B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van de BABY MOVER® of gebruik van de BABY MOVER® voor ander doel dan waarvoor deze is bedoeld.

– Meld tekortkomingen onverwijld aan Baby-Mover B.V. en probeer deze nimmer zelf te herstellen!

– Oefen (indien mogelijk) ten minste een maal per maand het scenario onder B;


B IN GEVAL VAN EEN NOODZAAK TOT EVACUATIE:


– Hang de BABY MOVER® om en plaats de baby’s in daartoe bestemde draagzakken; verdeel daarbij het gewicht van de baby’s gelijkmatig over de draagzakken;

– Plaats een baby steeds rechtop en met het hoofd naar boven in een draagzak van de BABY MOVER®

– Sluit een draagzak nimmer geheel af in verband verstikkingsgevaar. In geval van brand dient een baby indien mogelijk met het gezicht naar de BABY MOVER® in een draagzak te worden geplaatst;

– De BABY MOVER® is vervaardigd van brandwerend materiaal. Voorkom derhalve dat zich op of aan de BABY MOVER® of in de draagzakken van de BABY MOVER® geen, althans zo weinig als mogelijk, brandbaar materiaal bevindt.


GARANTIE


Baby-Mover B.V. garandeert de goede werking van de BABY MOVER® en de deugdelijkheid van de gebruikte materialen gedurende vijf jaren vanaf verkoopdatum. De BABY MOVER® wordt met grote zorg vervaardigd; zowel de materialen als de constructie zijn uitgebreid getest op hun deugdelijkheid en geschiktheid. De garantie geldt slechts indien bovenstaande aanwijzingen in acht zijn genomen. In geval van een tekortkoming is Baby-Mover B.V. gerechtigd om de BABY MOVER® te herstellen, te vervangen door een ander exemplaar of tot terugbetaling van de aankoopsom, zulks ter keuze van Baby-Mover B.V. Klachten terzake tekortkomingen dienen binnen 5 werkdagen nadat zij zijn geconstateerd, schriftelijk aan Baby-Mover B.V. te worden gemeld, onder toezending van de betreffende BABY MOVER® aan Baby-Mover B.V.

De garantie komt door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik te vervallen! De garantie vervalt eveneens indien wijzigingen en herstelwerkzaamheden door anderen dan Baby-Mover B.V. aan de BABY MOVER® zijn verricht.


AANSPRAKELIJKHEID


Baby-Mover B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van de BABY MOVER® of gebruik van de BABY MOVER® voor ander doel dan waarvoor deze is bedoeld. Baby-Mover B.V. aanvaardt geen aansprakelijk voor zichtbare gebreken die niet tijdig aan haar zijn gemeld.